هیات علمی موسسه

 

 

لیست اساتید و اعضای هیات علمی موسسه :

 

 

ردیف    

نام و نام خانوادگی          

مرتبه                 

رشته                                         

گروه                

سمت                                                               

رزومه                

1

دکتر مهدی نمازی زاده

دانشیار

تربیت بدنی – رفتار حرکتی

تربیت بدنی

عضو هیات علمی تمام وقت

دانلود

2

دکتر نگار آرازشی

استادیار

تربیت بدنی - رشد و تکامل

و یادگیری حرکتی

تربیت بدنی

مدیر گروه مقطع کارشناسی ارشد

و عضو هیات علمی تمام وقت

دانلود

3

سمیه طهماسبی

مربی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی

مدیرگروه مقاطع کاردانی و کارشناسی

و عضو تمام وقت هیات علمی

دانلود

4

دکتر زهره علاالدینی

استادیار

روانشناسی

روانشناسی

مدیرگروه و عضو هیات علمی تمام وقت

دانلود

5

دکتر شیرین عظیمی فر

استادیار

مشاوره خانواده

مشاوره

مدیرگروه و عضو هیات علمی تمام وقت

دانلود

6

دکتر مهدی جلیلی

استادیار

حقوق خصوصی

حقوق

مدیرگروه و عضو هیات علمی تمام وقت

دانلود

7

سودابه حسن نژاد

مربی

پژوهش هنر

هنر

مدیرگروه و عضو هیات علمی تمام وقت

دانلود

8

مهسا هنرمند

مربی

حسابداری

حسابداری

مدیرگروه و عضو هیات علمی تمام وقت

دانلود

9

دکتر فاطمه شریعتی

استادیار

تفسیر قرآن

تفسیرقرآن

مدیر گروه رشته تفسیر قرآن

دانلود

10

دکتر فاطمه نورشرق

استادیار

مدیریت بازرگانی

مدیریت

مدیرگروه رشته مدیریت

دانلود

11 دکتر اسماعیل شاه نظری مربی حسابداری حسابداری مدیر گروه رشته حسابداری مقطع ارشد رزومه

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی