فرمهای خام تحصیلات تکمیلی

 

فرم های خام تحصیلات تکمیلی

 

 

ردیف نام فرم
1 تصویب موضوع 
2  پروپوزال(فرمت doc)
3  پروپوزال(فرمت pdf)
4  راهنمای نگارش پایان نامه و رساله
5  درخواست دفاع
6  قبول درج نمره بدون احتساب نمره مقاله
7  مجوز نشر
8  فرم تحویل نسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی