مدیر تحصیلات تکمیلی

 

نام و نام خانوادگی : مهندس حمیدرضا جاهی

تحصیلات : کارشناسی مکانیک

تلفن تماس : 36507900 داخلی 114

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی