اعتبار مدرک دانشگاه های غیر انتفاعی برای استخدام

 

اعتبار مدرک دانشگاه های غیر انتفاعی همانند دانشگاه‌های دولتی است

 

 

ارزش مدرک

 

نامه وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در خصوص اعتبار مدرک دانشگاه های غیر انتفاعی

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی