برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

 

اولین جلسه شورای آموزشی دانشگاه در ترم جدید ، روز دوشنبه 9 بهمن ماه 1396  راس ساعت 8:30 با حضور معاون آموزشی دانشگاه آقای دکتر نصر اصفهانی ، مدیران گروه و مدیر آموزش در محل اتاق ریاست تشکیل و ضمن طرح دستور جلسه، در خصوص سیاست گذاری ها و مشکلات آموزشی دانشجویان ، بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید 

 

IMG 7183 
 
 IMG 7184
 
 IMG 7186
 
 IMG 7188

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی