برنامه پیشنهادی گروه مدیریت بانکی

 

برنامه پیشنهادی ترم دو رشته مدیریت اموربانکی 
 
 برنامه پیشنهادی ترم چهار رشته مدیریت امور بانکی
 
 برنامه پیشنهادی ترم شش رشته مدیریت امور بانکی
 
 برنامه پیشنهادی ترم هشت رشته مدیریت امور بانکی

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی