جلسه دفاع دانشجویان ارشد گروه حسابداری

 

(اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع دانشجویان ارشد گروه حسابداری)

 

1-     خانم مرضیه تفتیده   

استاد راهنما: دکتر محسن دستگیر

موضوع : تحلیل تاثیر ویژگی های هیات مدیره و ساختار مالکیت بر رعایت افشای اجباری

زمان : یکشنبه  23/07/1396 ساعت  14:00

مکان بر گزاری : اتاق کنفرانس

2-    خانم فرزانه شفیعی

استاد راهنما : دکتر محسن دستگیر

موضوع: تحلیل تاثیر تمرکز مشتری بر هزینه سرمایه در شرکت

زمان : یکشنبه  23/07/1396 ساعت  15:00

مکان بر گزاری : اتاق کنفرانس

3-    خانم نسرین صراف زاده

استاد راهنما : دکتر داریوش فروغی

موضوع: تاثیر سطح تحصیلات هیات مدیره و تامین مالی خارجی بر کیفیت سود

زمان : چهارشنبه 26/07/1396 ساعت  14:00

مکان بر گزاری : اتاق کنفرانس

4-خانم نسیبه خادمی

استاد راهنما: دکتر مهدی عرب صالحی

موضوع: تاثیر هیات مدیره مستقل بر شدت تاثیر افشا بر عملکرد مالی واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

زمان : چهارشنبه 26/07/1396 ساعت  15:00

مکان بر گزاری : اتاق کنفرانس

5-خانم الهه جبارزارع

استاد راهنما: دکتر داریوش فروغی

موضوع: تاثیر پرداخت سود سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام و اثر تعاملی عدم تقارن اطلاعاتی و جریان های نقدی آزاد بر این رابطه

زمان : چهارشنبه 26/07/1396 ساعت  16:00

مکان بر گزاری : اتاق کنفرانس

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی