تاییدیه انتخاب واحد

 

قابل توجه کلیه دانشجویان
(این اطلاعیه شامل دانشجویان ترم 1 نمی باشد)
کلیه دانشجویان لازم است پرینت تاییدیه انتخاب واحد خود را از سایت، تهیه و طبق برنامه ذیل جهت تاییدیه صحت انتخاب واحد به مدیرگروه مربوطه مراجعه نمایند. در غیر اینصورت هرگونه اشکال و ایراد
در انتخاب واحد به عهده دانشجو بوده و طبق ضوابط با وی رفتار خواهد شد.
خانم مختاریان - شنبه 96/07/22 - ساعت 7:30 الی 11:30
خانم هنرمند - دوشنبه 96/07/24 - ساعت 13:30 الی 15:00
خانم طهماسبی - سه شنبه 96/0725- ساعت 8الی 14:30
خانم حسن نژاد - سه شنبه 96/07/25 - ساعت 8الی 14:30
خانم دکتر براتی - دوشنبه 96/07/24 - ساعت 10 الی 12
خانم دکتر نورشرق - سه شنبه 96/07/25 - ساعت 11الی 13
خانم دکتر علاء الدینی- شنبه 96/07/22 - ساعت 11:30 الی 13:30