قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

  
1- دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی مهر 1394 جهت ادامه تحصیل در نیمسال اول 97-96 (حتی برای دفاع از پایان نامه) باید شخصا به محل دانشگاه مراجعه و فرم شورای موارد خاص داخلی را جهت درخواست افزایش سنوات تکمیل نمایند. درغیراینصورت امکان انتخاب واحد از طریق سامانه را نخواهند داشت.

2- دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی بهمن 1393 جهت ادامه تحصیل در نیمسال اول 97-96 (حتی برای دفاع از پایان نامه) باید شخصا به محل دانشگاه مراجعه و فرم شورای آموزشی را برای ارائه به کمیسیون موارد خاص استانی جهت درخواست افزایش سنوات تکمیل نمایند.در غیراینصورت وضعیت اخراجی(در هر شرایطی)برای ایشان ثبت خواهد شد.

3- دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی مهر 1393 و قبل از آن جهت ادامه تحصیل در نیمسال اول 97-96 (حتی برای دفاع از پایان نامه) باید شخصا همراه با مدارک مستدل مبنی بر علت تاخیر در تحصیل خود، به محل دانشگاه مراجعه و فرم شورای آموزشی را برای ارائه به کمیسیون موارد خاص استانی جهت بازگشت به تحصیل تکمیل نمایند.لازم به ذکر است درصورت عدم ارائه مدارک مستدل، کمیسیون موارد خاص درخاست ایشان را بررسی نخواهدکرد و وضعیت اخراجی(در هر شرایطی)برای ایشان ثبت خواهد شد.

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی