دوره آشنایی با توحید قرآن ویژه دانشگاه های سراسر کشور

 

دوره آشنایی با توحید قرآن ویژه عموم دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور مطابق با زمانبندی به شرح جدول ذیل برگزار می گردد . از دانشجویان عزیز دعوت می گردد تا در این دوره ثبت نام و شرکت نمایند

 

جدول زمان بندی :

 

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی