برگزاری کارگاه قرارگاه آسمانی ویژه دانشجویان

 

 

در این دوره، در ادامه کارگاه قرارگاه آسمانی، به تبیین نقش زن و مرد در خانواده، وظایف آنها و تفاوت ساختاری آنها با یکدیگر می پردازیم.

توصیه می شود صوت کارگاه قرارگاه آسمانی را از کانال همقدم با قرآن در پیامرسان بله دریافت کرده و گوش کنید؛

ویژه دانشجویان

مدرس: سرکار خانم برومند

چهارشنبه ها، ساعت: 9 تا 11

شروع دوره: 1 اردیبهشت

 

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی