ترم بندی دروس  • کارشناسی ارشد

حسابداری

تفسیر قرآن مجید

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی (بازرگانی داخلی)

مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

مشاوره (خانواده)

روانشناسی عمومی

  • کارشناسی

تفسير قرآن مجيد

مديريت امور بانكي

روانشناسی

مديريت بازرگاني

حسابداري حسابرسی

مديريت صنعتي

  • کارشناسی ناپیوسته

حسابداري

مديريت بازرگاني

مديريت بيمه

علمی کاربردی حسابداری

مديريت صنعتي

  • کاردانی

امور بانكي

حسابداري دولتی

حسابداري

طراحی و دوخت

  • کاردانی پیوسنه

مديريت خانواده

حسابداري بازرگانی

امور اداري

مربي کودک

تربیت بدني

آموزش و پژوهش

تحصیلات تکمیلی

فرهنگی و دانشجویی